Dịch vụ làm thị thực vào Việt Nam

Các loại chi phí khi làm thị thực

Phí dịch vụ

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng, sau khi nộp đơn xin thị thực.

Phí thị thực

Thanh toán khi đến, bằng tiền mặt nộp cho cán bộ xuất nhập cảnh

Lưu ý: Người xin thị thực nhập cảnh Việt Nam thông qua dịch vụ sẽ phải nộp 2 lần phí:

- Phí dịch vụ, thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng, sau khi nộp đơn xin thị thực.

- Phí thị thực, thanh toán khi đến, bằng tiền mặt nộp cho cán bộ xuất nhập cảnh.

Phí dịch vụ

Thị thưc 1 tháng, 1 lần
Quốc tịch
Số người làm đơn
Phí dịch vụ: $0 / Người
Phí thị thực: $0 / Người
Thị thực 1 tháng, nhiều lần
Quốc tịch
Số người làm đơn
Phí dịch vụ: $0 / Người
Phí thị thực: $0 / Người
Thị thực 85 ngày, 1 lần
Quốc tịch
Số người làm đơn
Phí dịch vụ: $0 / Người
Phí thị thực: $0 / Người
Thị thực 85 ngày, nhiều lần
Quốc tịch
Số người làm đơn
Phí dịch vụ: $0 / Người
Phí thị thực: $0 / Người

Related Services